Over onze gemeente

Geschiedenis

Vrije Evangelische Gemeente: wat betekent dat nu precies?
• Evangelisch betekent dat we als bron van ons geloof en functioneren de bijbel hebben. In onze gemeente kennen we geen vast omschreven geloofsbelijdenis.
• Vrije betekent dat we plaatselijk zelfstandig zijn. We hebben heel veel ruimte om zelf uit te maken hoe we plaatselijk willen functioneren en geloven.
• Gemeente betekent dat we als gelovige mensen bij elkaar horen en ook voor elkaar verantwoordelijk willen zijn.
Hoewel we als Vrije Evangelische Gemeente geen vast omschreven geloofsbelijdenis kennen, zijn er wel landelijk de zgn. Beginselen. Die fungeren meer als uitgangspunt dan als een vorm van geloofsbelijdenis.

Oorsprong

De oorsprong van de gemeente ligt diep in de 19de eeuw. Ds H.J. Budding was één van de voormannen van een kerkelijke richting die we vandaag de dag als ‘reformatorisch’ aanduiden. Tijdens zijn predikantschap maakte hij een ommekeer mee waardoor hij veel ruimhartiger werd. Die ommekeer zorgde ook voor een nieuwe manier van gemeentezijn. Uit deze latere periode van zijn predikantschap komt de Vrije Evangelische Gemeente Goes voort. In die 19e eeuw zijn er gelovigen in Yerseke e.o. die in Yerseke bijeenkomsten en zondagse kerkdiensten houden. Op 25 december 1889 wordt de Christelijke Evangelische Gemeente Yerseke geïnstitueerd en staat vanaf 24 mei 1893 officieel te boek als Vrije Evangelische Gemeente.

Bond Vrije Evangelische Gemeenten

De VEG Yerseke is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Daar horen zo’n 34 gemeenten bij. De eerste gemeenten zijn ontstaan in het midden van de 19e eeuw. Men had moeite met de overheidsbemoeienis met de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Ook herkende men zich niet in het liberale theologische klimaat. Deze gemeenten sluiten zich aaneen in een Bond, die in 1881 wordt opgericht. Landelijk maken we afspraken over onze gezamenlijke belangen als: predikantsopleiding, zending en diaconaat, rechtspositie, pensioenen e.d. Tweemaal vergaderen de Bondsgemeenten. In het voorjaar is er een bezinnende vergadering, in het najaar altijd een besluitvormende vergadering. De Bond van VEGn heeft een associatieverdrag met de PKN kerken. Daarin is onder meer ambtserkenning vastgelegd, waardoor er wederzijds kanselruil en beroepingsverkeer mogelijk is tussen de PKN en de Bond van VEG. Op velerlei andere gebieden is er samenwerking, zowel plaatselijk en landelijk.

Samenwerking

Naast de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke is er een Gereformeerde Gemeente in ons dorp en zijn er nog 3 PKN gemeenten in Yerseke: de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Rehoboth. De verstandhouding met de andere kerkelijke gemeentes is goed. Er is structureel overleg tussen de predikanten en ook zijn er diverse activiteiten die door verschillende kerkgenootschappen samen georganiseerd worden. Te denken valt dan o.m. aan de gezamenlijke diensten, de Alphacursus, de jeugdclub, de Vakantie Bijbel Week en de koffiemorgens voor vrouwen.

Predikanten

De gemeente is tot nu toe door 12 predikanten gediend. Dat zijn achtereenvolgens de predikanten J. Timmerman, G. Post, K. van den Hoek, J. Bromet, I.J.W.J. Vasseur, M.J. Mooy, H.R. Timmerman, D. de Jonge, J. Enter, J.L. Moens, K. Kruithof, B. Praamsma en ds. B. Kooistra.

Kerkdiensten

Wanneer u eens bij ons wilt komen kijken bent u van harte welkom in één van onze diensten, elke zondag om 10:00 uur.
Kinderen zijn uiteraard bij ons ook van harte welkom. Tijdens de morgendienst is er de ene week crèche voor de allerkleinsten en de andere week kindernevendienst.
Wij zingen voornamelijk uit Psalmen en Gezangen 1938, de liederenbundel van Joh. de Heer, en de Evangelische Liedbundel. Tevens zingen of luisteren we af en toe een nieuw lied via de beamer.
Bij uitgang van de kerkdienst zijn er twee collecten.
Eénmaal per twee maanden vieren wij het Heilig Avondmaal. Ook gasten nodigen wij nadrukkelijk uit om het Avondmaal met ons mee te vieren. Als u Jezus Christus van harte liefheeft en Hem wilt volgen in uw leven bent u van harte welkom om Avondmaal met ons te vieren.

Tweemaal per maand (2e en 4e zondag) drinken we na afloop van de dienst gezamenlijk een kopje koffie of frisdrank in het jeugdgebouw; een moment om in ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten en even bij te praten. Vanzelfsprekend zijn gasten van harte welkom bij het koffiedrinken. In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden. Voor minder validen is de kerkzaal rolstoelvriendelijk toegankelijk. Tevens zijn er toiletten aanwezig in het jeugdgebouw achter de kerk.

Dijkdienst

Eén keer per jaar (net vóór de grote vakantie) wordt er door onze gemeente samen met de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk een dijkdienst georganiseerd. De dienst is ook bedoeld voor mensen in onze omgeving die minder of misschien wel niets met het geloof in Jezus Christus of met de kerk hebben. Nodig een ander dus eens uit en kom samen! 
Het doel van deze dienst is op een heel laagdrempelige en ontspannen manier het Evangelie verkondigen. Dit gebeurt door middel van muziek, sketch en een overdenking. Deze dijkdienst vindt plaats op het terrein van de scouting aan de Burenpolderweg. Afhankelijk van het weer zit men buiten of binnen gezellig op de aanwezige bankjes of in de door u meegebrachte eigen tuinstoel. Na afloop is er een ontspannen samenzijn waarin men nog kan napraten met een broodje en een kopje koffie/ thee of (choco)melk. Een kleine werkgroep bereidt deze dienst voor. Contactpersoon: Ellen Zuijdwegt-Dronkers, 0113-573587.

Kerstzangdienst

Al vele tientallen jaren organiseren de Vrije Evangelische Gemeente, de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Rehoboth een gezamenlijke zangdienst op Kerstavond in de Hervormde Kerk. In deze laagdrempelige dienst is er veel ruimte voor samenzang, begeleid door orgel en trompetten. Afwisselend wordt medewerking verleend door Vox Maris, de Hoekstem of door fanfare ‘Mozart’. De Kerstzangdienst begint om 21.00 uur.

Bijbellezing ‘Moerzicht’

Elke week wordt op woensdagavond om 19:00 uur in de grote zaal van verzorgingshuis “Moerzicht” een Bijbellezing georganiseerd. De voorgangers of ouderlingen van de verschillende kerken uit ons dorp en van het Leger des Heils uit Goes gaan bij toerbeurt voor.

Vakantiebijbelweek

In de zomervakantie wordt er een vakantiebijbelweek georganiseerd door gemeenteleden van de vrije evangelische gemeente, de beide hervormde gemeenten en de gereformeerde kerk. Gedurende deze week zijn er elke ochtend en een tweetal avonden activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). Ook in Yerseke vakantie vierende kinderen (campinggasten, logeetjes) worden van harte uitgenodigd! Centraal staat een thema, waarbij Bijbelverhalen verteld worden en gezongen, geknutseld en gespeeld wordt. Gepoogd wordt om dit festijn steeds de voorlaatste week van de zomervakantie te laten plaatsvinden, in en rond het gebouw van de scouting aan de Burenpolderweg. Voor informatie: Ellen Zuijdwegt-Dronkers, 0113-573587 en Dinet Padmos, 0113-576070.

Kerkdiensten online 

Wij zenden onze kerkdiensten wekelijks online uit met beeld en geluid. Ze kunnen live mee beleefd worden, maar ook op een willekeurig moment terug worden bekeken via kerkdienstegemist.nl. KerkdienstgemistVEGYerseke

Identiteit

Missie en Visie
In de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke staan we in een lange traditie. Door de loop van de jaren heen heeft zich een identiteit van de gemeente gevormd.
Onze missie waarin we uitspreken wie en wat we zijn, luidt:
“We willen de Here God eren door een warme en open gemeente te zijn rondom ons motto: Jezus Vinden, Volgen en Verkondigen”.

Onze visie, waarin we de missie wat concreter maken, is:
“Als VEG Yerseke willen wij de Here God eren door Zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen. Wij zijn gemeente van Christus en laten Zijn heelheid zien in onze relatie met God, elkaar en onze naaste. Als gemeente willen we mensen helpen om Jezus Christus te vinden en elkaar samen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus. We willen in woord en daad verder vertellen wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent. Zo verlangen wij ernaar een herbergzame, inspirerende en dienende gemeenschap van toegewijde volgelingen van Jezus Christus te zijn, die door de kracht van Gods Geest zodanig verschil maken in hun omgeving dat mensen God leren kennen”.

Bestuur

Bestuur Vrije Evangelische Gemeente
Een Vrije Evangelische Gemeente kent een zgn “platte structuur”. Alle leden van de gemeente zijn gelijkwaardig. Allemaal zijn we dan ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Eenmaal per jaar hebben we een ledenvergadering waarin het voorgaande jaar wordt doorgenomen, waar voorstellen worden besproken en eventueel ambtsdragers worden gekozen.
Het dagelijkse bestuur van de gemeente wordt gevormd door een kerkenraad van ouderlingen, diakenen en predikant. De kerkenraadsleden wijden zich aan de zorg voor de gemeente, in afhankelijkheid van het Hoofd, de Heere Jezus Christus. In overeenstemming met geestelijke gaven die elk van de Heilige Geest heeft ontvangen, heeft ieder kerkenraadslid een speciaal aandachtsgebied.

Predikant
Op dit moment hebben we een eigen predikant: Ds. T. (Tim) Schakel.

Toetreden/ Lid worden van deze gemeente?

Of je nu al jaren bekend bent met het christelijk geloof, of als je nog vol met vragen zit en aan het zoeken bent naar zingeving, de VEG wil een herbergzame plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Je bent van harte welkom om, bijvoorbeeld in een zondagse dienst, eens te komen kijken. We nemen graag de tijd voor je om je vragen te beantwoorden en je te helpen om je weg te vinden in de gemeente.
Mogelijk kom je al een tijdje in de VEG en vraagt u zich af: hoe kan ik deel worden van deze gemeente? In elk geval kunt u daarover informatie inwinnen via de kerkenraadsleden, maar wellicht is het prettig om iets daarover te lezen.

Wanneer kun je lid worden van de VEG Yerseke? Kort samengevat:                                                                                                                    1. Belijdenis doen (in onze eigen gemeente)                                                                                                                                                          2. Wanneer u in een andere gemeente ‘geloofsbelijdenis’ hebt gedaan.                                                                                                              3. Wanneer u in een andere gemeente de ‘geloofsdoop’ hebt ondergaan. De doop op geloof, ondergaan in een andere gemeente, wordt erkend als zijnde ‘belijdenis van het geloof in Jezus Christus’.

Indien u in een andere kerkelijke gemeenschap belijdenis van uw geloof in Jezus Christus hebt gedaan, of op grond van uw geloof in Jezus Christus de geloofsdoop hebt ondergaan, kunt u lid worden van de gemeente.
Wanneer u in een andere kerkelijke gemeenschap of binnen de eigen VEG Yerseke als kind gedoopt bent, is er de mogelijkheid tot het volgen van ‘belijdeniscatechese’. Na deze ‘oriëntatiecursus christelijk geloof’ kunt u lid worden van de gemeente.
Op de tafel achterin de kerk leest u hierover meer in het Huishoudelijk Reglement van de VEG Yerseke (gratis mee te nemen).
Wanneer je wilt toetreden tot deze gemeente en lid wilt worden, wanneer je hierover vragen hebt of nog niet alles is duidelijk aangaande de procedure, neem dan eens contact op met een kerkenraadslid. Zij willen je graag te woord staan en met je spreken over waar de gemeente voor staat, wat je kan verwachten en wat er van je verwacht wordt.