Samen geloven

Geloven doe je samen

Elk mens heeft haar of zijn levensverhaal, een bril waarmee je naar de wereld maar ook naar God en elkaar kijkt. Door elkaar te ontmoeten deel je ervaringen van geloof en leven met elkaar. Door ervaringen te delen word je rijker! Daarvoor is in onze gemeente ruimschoots de gelegenheid. Van jong tot oud zijn er mogelijkheden om zo in ontmoeting en samenkomen rijker te worden. We ervaren dat als een zegen!
Ontmoeten doen we in kerkdiensten, maar ook op allerlei doordeweekse momenten.
Het goede dat we ontvangen van God en van elkaar willen we graag delen met mensen om ons heen. We ondersteunen samen met andere Vrije Evangelische Gemeentes hulpverlening, zending en evangelisatie in binnen- en buitenland. Plaatselijk proberen we de zegen die we ontvangen ook te delen wanneer we praktisch medemensen helpen en proberen te bereiken met de boodschap van het geloof in God.

Jeugd

Jeugd
Soms wordt er gezegd: “de jeugd heeft de toekomst”. Dat zeggen we in onze gemeente niet na. Wij vinden namelijk dat jonge mensen volwaardig deel uit maken van de gemeente van vandaag! Daarom zijn ook een aantal activiteiten (o.a. crèche, kindernevendienst, jeugdclub ’t Contact, tiener- en jongerencatechisatie) gericht op jonge mensen die vandaag de dag geloven.

Crèche
Op dit moment wordt er om de twee weken crèche gehouden voor de jongste kinderen. Vanaf 9.40 uur zijn de kinderen t/m 3 jaar van harte welkom. Om 10.00 uur starten we met het programma. De kinderen mogen lekker spelen, naar een verhaal luisteren en zingen.
We drinken en eten gezamenlijk wat lekkers.

Kindernevendienst
We hebben als doel de kinderen op een aantrekkelijke manier en in een veilige omgeving in aanraking te brengen met het Evangelie van de Heer Jezus Christus. Door samen te bidden, te zingen, naar een verhaal te luisteren en door dit verhaal op een creatieve manier te verwerken, proberen we de kinderen iets mee te geven van de liefde van God voor elk mensenkind.
We gebruiken de methode ‘Vertel het Maar’ bij het vertellen van de Bijbelverhalen en het maken van de verwerkingen. https://vertelhetmaar.nl/
De kindernevendienst is bestemd voor kinderen van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool en is om de twee weken.
Op die manier krijgen de kinderen ook de kans om te leren om heel de dienst in de kerk te zitten.

Eén maal per jaar is er een speciale kinderdienst. Heel de dienst is begrijpelijk voor de kinderen.

Daarnaast vieren wij elk jaar gezamenlijk ons gemeentepaasfeest en gemeentekerstfeest,

Rock Solid/ Jeugdclub ’t Contact.
In samenwerking met de Hervormde en Gereformeerde Kerk is er jeugdclub ’t Contact. Deze jeugdclub is voor de jongeren van 12 t/m 14 jaar. Zit jij op het voortgezet onderwijs, dan ben je op vrijdagavond welkom op deze club.
Waar? In het jeugdgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente.
Wanneer? Ongeveer 2 keer per maand.
Hoe laat? Van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Wat? Van alles! We doen allerlei actieve dingen, zoals een avondje sporten of sponsors voor de bingo werven. Daarnaast kijken we nu en dan een film en we gaan met elkaar in juni naar de EO-jongerendag. En verder hebben we een keer in de maand Rock Solid. Rock Solid is een club die in het hele land gehouden wordt en waarin je heel veel gekke en maffe spelletjes doet èn de preek van de week hoort rond een thema waar we allemaal mee te maken hebben in het dagelijks leven. Dat mag je echt niet missen! Informatie: Dinet Padmos, tel 0113-576070.

Tienercatechisatie
Jonge mensen krijgen op een actuele en open manier les over wat we en hoe we geloven anno nu. De catechisatie is voor alle jongeren van 12 t/m 16 jaar. Elke week (met uitzondering van de vakanties) is er een gezellig uurtje in kerkelijk centrum ‘De Haven’. Ontspannen en toch spannend. Je kunt er je eigen vragen stellen en onderwerpen aandragen. Het is heel fijn om met elkaar steeds verschillende onderwerpen te bespreken over het geloof, de Bijbel, de kerk en de actualiteit.

Jeugdgroep 16+

Eén keer per 2 weken op zondagavond komt de jeugdgroep 16+ bij elkaar in de pastorie, onder leiding van Tim en Annique Schakel. In een gezellige huiskamersetting lezen we samen uit de Bijbel, stellen we daarover vragen aan elkaar en is er vaak ook ruimte om te socializen en voor ontspanning, zoals een spel of een activiteit. Er komen gemiddeld 8 jongeren naar de jeugdgroep, en we staan altijd open voor nieuwe jongeren.

 

Koffiemorgen
Elke 2e dinsdag van de maand van 9.00 uur tot 11.00 uur komen wij bij elkaar in kerkelijk centrum ‘De Haven’. ‘Wij’ zijn vrouwen uit verschillende kerken. De koffiemorgen bestaat al sinds 1988 en sommigen komen al vanaf de eerste bijeenkomst. Hoe ziet de ochtend eruit? Eerst drinken we koffie en praten wat bij over het wel en wee. We zingen, bidden en lezen uit de Bijbel. En natuurlijk drinken we nog een tweede kopje koffie.

Vorming & Toerusting

Belijdeniscatechisatie
Jaarlijks is er in verschillende kerken op Palmzondag of tijdens Pinksteren de mogelijkheid om belijdenis van het geloof af te leggen. Ook in de VEG Yerseke is daartoe de mogelijkheid. Daaraan vooraf gaat altijd een (winter)seizoen belijdenis-catechese: samenkomen rondom de Bijbel en samen spreken over je persoonlijk geloof, je twijfels en vragen en verlangens en wat de Bijbel hierover zegt. Het mooie van belijdeniscatechese is dat je van anderen die ook ‘onderweg’ zijn leert. Er zit geen examen aan vast, je hoeft niet aan het eind van het seizoen allemaal precies hetzelfde te denken, maar het is de bedoeling dat je wordt toegerust om zelf over de dingen van het geloof en de bijbel na te denken.
Waarom zou je belijdenis doen? Je zou de vraag ook kunnen omkeren: waarom zou je geen belijdenis willen doen? Wat weerhoudt je ervan? Je doet belijdenis omdat je er voor uit wilt komen dat je bij Christus hoort. Hierbij is ook steeds ruimte voor open gesprek. De groep is open voor jong én oud, voor hen die pas kort in de gemeente komen als voor hen die al jaren de diensten bezoeken! We starten in het najaar.
Voor meer informatie of opgave kunt u/jij contact op nemen met Ds. T. Schakel.
e-mail: timschakel@live.nl

Alpha cursus
Inmiddels hebben in Yerseke zo’n 210 mensen de Alpha-cursus gevolgd. Het is een kennismakingscursus christelijk geloof die voor buiten- en randkerkelijken, maar ook voor kerkelijk meelevende mensen als zeer inspirerend ervaren wordt. Uit de ervaringen van de deelnemers blijkt dat ‘gewone’ kerkmensen door de Alpha-cursus worden aangeraakt en dat het vruchten voortbrengt ten dienste van de gemeente.
Alpha-cursus is iets voor jou als je denkt “er moet meer zijn” of als je dat nooit denkt, maar wel van een goed gesprek houdt.
Als je het leuk vindt om nieuwe mensen te ontmoeten, die verschillende opvattingen hebben over God, geloof en spiritualiteit.
Als je christen bent, maar de basis weer wilt opfrissen.
Als je vrijblijvend wil weten wat het christelijk geloof inhoudt.
De Alpha-cursus biedt je de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 14 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland gingen ruim 150.000 mensen je voor. De cursus wordt gegeven in kerken, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. Sinds 1999 wordt de cursus ook in Yerseke gegeven. Het is de bedoeling om ook dit jaar weer een cursus te geven. Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig te zijn met het geloof. De cursus bestaat uit 11 avonden en een weekend (van vrijdagavond tot zaterdagavond). De Alpha-cursus wordt gegeven door mensen van de Vrije Evangelische Gemeente, de hervormde en gereformeerde kerk in Yerseke.
Contactpersoon: Ds. T. Schakel, e-mail: timschakel@live.nl 

Zending & Diaconaat

Fransiscus van Assisi zei ooit: “Maak het geloof bekend, desnoods met woorden”. Dat doen wij ook. We willen anderen laten delen in het geloof en in de liefde die we van God ervaren.

Onze gezamenlijke roeping is Christus bekend maken aan alle volken in woord en daad, ver weg en dichtbij. Dat hoort tot de kern van het gemeente zijn. Woord en daad horen daarin principieel bij elkaar. Vrije Evangelische Gemeenten zijn van oudsher zendingsgemeenten, en zij willen dat ook blijven. Wij voegen ons zo in het zendingswerk van God in deze wereld (missio Dei): “Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb Ik ook hen gezonden…” (Joh.17:18).
Als VEG Yerseke proberen we aan de zendingsopdracht van de Heer gestalte te geven en spannen ons daartoe in samen met andere Vrije Evangelische Gemeenten verbonden in een gezamenlijk orgaan, want samen sta je sterker. Deze gezamenlijke organisatie is de SZD, Stichting voor Zending en Diakonaat. http://szd-bondveg.nl/
Namens deze gemeenten voert de SZD een aantal taken uit:

 • We stimuleren gemeenten in de bezinning op en de uitvoering van de taak om zendingsgemeente te zijn.
 • We ondersteunen gemeenten om in hun eigen gemeente missionair gemeente te zijn (evangelisatie en diaconaat).
 • We coördineren: namens gemeenten ondersteunen we projecten en werkers, we werken mee aan het uitzenden van werkers en het geven van noodhulp.
 • We motiveren en stimuleren gemeenten om hun verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk werk op zich te nemen.
 • Indien nodig organiseren we een noodhulpactie, zoveel mogelijk i.s.m. andere (christelijke) organisaties.

Onze gemeente ondersteunt i.s.m. de SZD een aantal projecten en personen waarover u hier verder kunt lezen.
http://szd-bondveg.nl/

 • Fam. Barendse, M.A.F. Oeganda.
 • Ondersteuning Bond van Evangelische Christen Baptisten Trans-Karpathië, Oekraïne.
 • Jongerencentrum Kontakt in Levice, Slowakije.
 • Fam. Longkumer, Y.W.A.M. India.
 • Centrum voor ontwikkeling en toerusting van vrouwen, P3W in West Papoea, Indonesië.
 • Exodus Nederland, opvang en ondersteuning (ex) gedetineerden Nederland

Diaconaal Project
“Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, een een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.” Jacobus 2: 14-18

Om invulling te geven aan deze opdracht zijn we in de VEG Yerseke bezig om een diaconaal project op te starten.
We zamelen al kleding in voor Oekraïne vanuit de gemeente.

Zorg voor elkaar 

In onze gemeente proberen we in goede en minder goede tijden er te zijn voor elkaar. Dat betekent dat we meeleven met hen die het moeilijk hebben en dat we feestvieren met degene die iets te vieren heeft. Ook mensen, die om wat voor reden ook, wat extra aandacht nodig hebben proberen we die aandacht te geven.

Hulpdienst
Soms dan kun je wel een extra handje gebruiken. En niet altijd is er dan iemand uit je directe omgeving beschikbaar om dat extra handje hulp te bieden. Wanneer er hulp gevraagd wordt, proberen wij die hulp te organiseren. Als het gaat om vervoer op zondag, een boodschapje doordeweeks of iets anders, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Kees Zuijdwegt: 0113-573587 of Piet Dronkers: 0113-572440.

Pastoraat

Er zijn voor elkaar in goede en kwade dagen
Dat proberen we allereerst waar te maken als leden van de kerk naar elkaar toe. Elkaar zien staan, elkaar de helpende hand reiken, blij zijn op de mooie momenten, met elkaar bewogen zijn op die momenten waar dat nodig is.

Huisbezoek
De leden van de kerkenraad proberen door middel van contactbezoeken de gezinnen en mensen van de gemeente te leren kennen. De leden van de kerkenraad hebben een geheimhoudingsbelofte afgelegd. U kunt ook altijd contact zoeken met een lid van de kerkenraad als u iets wilt bespreken, ergens mee zit.

Predikant
Onze predikant is altijd bereid om met u en jou in gesprek te gaan. Bij ziekte, sterven, crisis, zoeken naar zin, maar ook voor de heel gewone dingen van het leven wil hij praatpaal zijn, een luisterend oor, iemand die een poosje optrekt met u/jou. Vanuit de Bijbel en het geloof in God zoekt hij met u naar wegen om te gaan. Maar mocht u/ je niet gelovig zijn dan is hij toch ook van harte bereid er te zijn voor u! Ds. T. Schakel: timschakel@live.nl 

Gebed

Uur van gebed
Elke  woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur is er in ons jeugdgebouw een uur van gebed (bidstond). Hier bidden we tot God en danken we Hem voor alle goede dingen die we van Hem ontvangen. We lezen met elkaar een stukje uit de bijbel en wisselen met elkaar gebedsonderwerpen uit. Die gebedsonderwerpen gaan over alles wat ons bezighoudt. Dingen van ver weg en dingen van heel dichtbij. Daarna bidden en danken we in een kringgebed voor de dingen die onder onze aandacht gebracht zijn.

Voorbede
Het is mogelijk om voor de bidstond, maar ook voor de gebeden in de kerkdienst, gebedsonderwerpen aan te reiken. Als u voor uzelf wilt laten bidden, of ergens voor wilt laten danken, dan mag u dat opschrijven in het voorbedeboek dat op de boekentafel ligt, bij binnenkomst in het kerkgebouw.

Muziek

Wij willen God grootmaken en eren in onze diensten. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van muziek. De samenzang tijdens reguliere kerkdiensten wordt meestal begeleid door één van onze organisten. Een nieuw lied wordt soms met behulp van de beamer gezongen.