ANBI

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om die reden publiceren we hieronder de baten en lasten rekening. Tevens is hier de begroting te vinden. Het gaat hier om PDF bestanden deze zijn te downloaden door op de links te klikken.

PUBLICATIE IN HET KADER VAN DE ‘ ANBI ‘ TRANSPARANTIE

1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Yerseke
RSIN / Fiscaal nummer 805380309
Website adres: www.vegyerseke.nl
Email adres secretariaat: p.dronkers@kpnplanet.nl
Adres secretariaat; De Zaete 6,
Postcode en Plaats: 4401 NN Yerseke
Postadres: De Zaete 6,
Postcode en Plaats: 4401 NN Yerseke

De Vrije Evangelische Gemeente Yerseke is een zelfstandige geloofsgemeenschap die is opgericht in 1889. De Gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland.
Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente : Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld. De Gemeente stelt zich tot doel van de komst van het Godsrijk te getuigen. Zij tracht dit te doen door evangelie verkondiging, de bediening der sacramenten, catechese, pastorale en diaconale zorg, deelneming aan en stimulering van zending in Nederland en wereldwijd. Verder door alle activiteiten die in het kader van haar beginselverklaring als opdracht moet worden gezien.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die is aangesloten bij het CIO en van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij de ontvanger van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2.Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke ligt bij de kerkenraad gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente, in onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, deze worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en beheer van de eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
Zie het beleidsplan van de Bond Vrije Evangelische Gemeente in Nederland.

4. Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijke medewerkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door de Stichting Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting : www.srp-veg.nl.
Leden van de kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Doelstelling / visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van ene God, Vader , Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door:
a. uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift;
b. uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6. Verslag activiteiten
We hebben het afgelopen jaar veel mooie diensten mogen vieren, de reguliere zondagse erediensten, maar ook zangdiensten, we hebben rouwdiensten gehouden, in de dienst van eeuwigheid zondag hebben we de overleden leden en vrienden herdacht. Vorig jaar is er 1 ledenvergadering gehouden.

Het belijdende- en doop ledental eind 2022 was 100 leden en daarbij nog vrienden – gastgezinnen.
Regelmatig zien wij ook bezoekers in de diensten.

Er gebeuren veel activiteiten voor jongeren en ouderen, zie de website.

De kerkenraad heeft het afgelopen jaar de reguliere vergaderingen gehouden, die in een prettige sfeer verliepen, iedereen kan zijn zegje doen over allerlei onderwerpen. We zijn nog wel naarstig op zoek naar versterking van de kerkenraad.
De kerkenraad heeft het afgelopen jaar de reguliere vergaderingen gehouden, die in een prettige sfeer verliepen, iedereen kan zijn zegje doen over allerlei onderwerpen. We zijn nog wel naarstig op zoek naar versterking van de kerkenraad.

We zijn blij met de leidinggevenden die iedere zondag weer klaar staan de kinderen in het jeugdgebouw te ontvangen.

Als gemeente steunen we ook de zendelingen fam. Barendse – MAF te Oeganda en de fam. Longkumer te India, met enige regelmaat als zij in Nederland zijn komen in een kerkdienst hun ervaringen aan ons doorgeven.
Veel leden en vrienden werken binnen onze gemeente mee om alles te kunnen laten draaien zoals het behoort. Sommigen zijn meer op de voorgrond, anderen wat minder zichtbaar, maar o zo belangrijk. We zijn dan ook blij met de vele taken die worden uitgevoerd.
Wij mogen terug zien op een jaar waarin wij als gemeente Gods rijke zegen mogen ervaren. Het was goed om samen Gods lof te zingen en samen te zijn onder de verkondiging van het Evangelie en het avondmaal te vieren. We voelen ons hierdoor rijk gezegend.

Verkorte staat van Lasten en baten.
Hier vindt u een link met daarin de verkorte staat van lasten en baten 2022

> Controle jaarrekening 2022

> Jaarrekening 2022 – https://vegyerseke.nl/wp-content/uploads/2023/06/jaarrekening-2022.pdf