Credo – ik geloof

Credo, dat is Latijn voor ‘Ik geloof’. Maar wat geloof ik dan eigenlijk? Vanaf september zal er DV een reeks geloofs-verdiepende samenkomsten worden aangeboden (1 x per maand) om gemeenteleden toe te rusten in dieper inzicht van de fundamenten van ons geloof. Deze samenkomsten hebben het karakter van leerdiensten en volgen in 12 avonden de 12 thema’s uit de bekende apostolische geloofsbelijdenis. De samenkomsten zijn DV elke eerste zondag van de maand om 17:00 uur.

Hieronder volgt een voorlopige indeling van de avonden. Voor alle data geldt Deo Volente.

NB: Van alle belijdeniscatechisanten dit jaar wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij deze leerdiensten. Voor alle anderen zijn de diensten sterk aanbevolen!

Datum en tijd Thema (‘de 12 artikelen’, ofwel de apostolische geloofsbelijdenis)
Zondag 3 september 2023

17:00 uur

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
Zondag 1 oktober 2023

17:00 uur

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Zondag 5 november 2023

17:00 uur

Die ontvangen is van den  Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Zondag 3 december 2023

17:00 uur

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Zondag 7 januari 2024

17:00 uur

ten derden dagen wederom opgestaan van de doden;
Zondag 4 februari 2024

17:00 uur

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders;
Zondag 3 maart 2024

17:00 uur

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Zondag 7 april 2024

17:00 uur

 Ik geloof in de Heilige Geest.
Zondag 5 mei 2024

17:00 uur

Ik geloof een heilige, algemene, Christelijk Kerk, de gemeenschap der heiligen;
Zondag 2 juni 2024

17:00 uur

vergeving der zonden;
Zondag 7 juli 2024

17:00 uur

wederopstanding des vleses;
Zondag 4 augustus 2024

17:00 uur

en een eeuwig leven.

Hartelijke groet,
uw predikant Tim Schakel